Senzoku Contemporary Composition Competition

JAPANESE PAGE

1st:The results of the preliminary screening

Division A: orchestral composition
4 works out of 19 works were selected at the preliminary screening, and three works were awarded.
Division B: Saxophone ensemble
6 works out of 14 works were selected at the preliminary screening, and three works were awarded.

【Selected Works】

Division A

Masahiro Shiraiwa
BIRTH Ⅱ
Yoi Cho
Summer
Katsunari Nakabori
SENKYO E NO IZANAI
Chiharu Wakabayashi
KODAMA・・・INYU NO MORIⅡ

Division B

Shoichi Asai
KASURETA NIJI
Masaaki Okada
Ripple ~for Saxophone quartet
Hikari Kiyama
Hadewijch 2
Miyu Goto
The palette
Taiki Saijo
Saxophone quartet
Satoshi Hiraoka
Prelude and Rondo for Saxophone sextet