KOTO
KOTO
SHAMISEN
SHAMISEN
SHAKUHACHI
SHAKUHACHI
FUE
FUE
TSUDUMI
TSUDUMI
BIWA
BIWA
TSUGARU-SHAMISEN
TSUGARU-SHAMISEN
TAIKO
TAIKO
JUSHICHIGEN
JUSHICHIGEN
ENSEMBLE
ENSEMBLE